سایت آینده نگر ایرانسکوپ


مصاحبه:آینده نگری

Sam Ghandchi's VOA Interview about Futurism in Ahmad Baharloo's Roundtable Program


چند مقاله کوتاه

A Few Short Articles

*فراسوی ماده: عرصه مذهب یا علم

*Beyond Matter: Realm of Religion or Science

*یادداشتی درباره آغاز زمان هاوکینگ

*A Note about Hawking's Beginning of Time

*جهان بینی میمونی هوشمند

*Worldview of a Smart Monkey

*آقای پیکتی، اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند مسأله است

*Mr. Piketty, Winner-Take-All is the Problem

 

 

کتاب ها

BOOKS

*واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر

*New Variant to Meet Human Needs

* کتاب ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم

*FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism

* سکولاریسم، پلورالیسم، و چند رساله دیگر

*Secularism, Pluralism, & Other Papers

*کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران

*Kurds & Central Government in Iran Book

 

 

برای فهرست کل مقالات اینجا را کلیک کنید

Click here for complete list of articles


featured.ghandchi.comFeatured Topics

Sam Ghandchi

Sam Ghandchi سام قندچیمتون برگزیده

سام قندچی

Lifeboat Foundation Futurists Advisory Board

هیئت مشورتی بورد فیوچریست بنیاد لایف بوت

New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book

واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک

Singularity Topics with Kurzweil's Comments

مباحث سينگولاريته با کامنت های کرزوایل

Faradid Blog Articles

مقالات بلاگ فرادید

A Few Results from a Research of Pluralism (Only in Persian)

چند نتیجه از پژوهشی در مورد پلورالیسم

Why I Chose Futurism (only in Persian)

چرا آینده نگری را برگزیدم

Do We Really Have a Plan for Social Justice (Only in Persian)

آیا ما واقعاً برای عدالت اجتماعی برنامه ای داریم

Cults and Iranians

آینده نگری و کالت های بازمانده جنبش کمونیستی

Political Alternative in 21st Century

آلترناتیو سیاسی در قرن بیست و یکم

Iran-Futurist Republic-Third Edition

ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم

War

 

جنگ

 

Danger of IRI-Israel War .. and What Iranian Opposition Needs to Do

خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند

A Critique of Iranian Opposition about War

نقدی بر اپوزیسیون درباره جنگ

Beyond War

فراسوی جنگ

Iran

 

ایران

 

Marxist Kun Fayakun of 1979 in Iran (only in Persian)

کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران

Secular Democracy is not the end but is just the beginning (only in Persian)

دموکراسی سکولار نه پایان که آغاز کار است

What is Secularism

سکولاریسم چیست؟

*Futurist Iran Book

*کتاب ایران آینده نگر

WFS Review of Futurist Iran Book

مرور انجمن جهان آینده در مورد کتاب ایران آینده نگر

*Secularism and Pluralism

*سکولاریسم و  پلورالیسم

*Kurds & Central State Book

*کتاب کردها و دولت مرکزی

Middle East Trapped in Utopianism

خاورمیانه در دام اتوپیسم

Islam and Globalization

اسلام و گلوبالیسم

Why Secularism Failed in Half of the World

چرا سکولاریسم در نیمی از جهان شکست خورد

Why Secularism Maps Iran's Future (only in Persian)

چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد

Why Secularism Must Be Internalized (only in Persian)

چرا باید سکولاریسم نهادینه شود

Iran-Futurist Republic-Third Edition

ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم

Futurism and Social Justice

 

آینده نگری و عدالت اجتماعی

 

New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book

واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک

Why I Chose Futurism (only in Persian)

چرا آینده نگری را برگزیدم

Futurist Outlook and not Future'ism

آینده نگری و نه آینده گرایی

What is Futurism (Only in Persian)

آینده نگری چیست؟

Modern Futurism

آینده نگری مدرن

Singularity and Us

یکتائی انفصالی و ما

Singularity: A New Paradigm of Futurism

نقطه انفصالی: پارادیم جدید آینده نگری

Progressiveness in the Present Epoch

ترقی خواهی در عصر کنونی

Is Socialism More Just?

آیا سوسیالیسم عادلانه تر است

Social Justice and the Computer Revolution

عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری

Alternative Income-Social Justice in Post-Industrial Society

درآمد آلترناتیو-عدالت اجتماعی در جامعه فراصنعتی

Singularity Topics with Kurzweil's Comments

مباحث سینگولاریته با کامنت های کرزوایل

Wealth and Justice in Future Iran

ثروت و عدالت در ايران فردا

How to Fix the Economy?

چگونه اقتصاد را درست کنیم؟

Accelerated returns in food production

بازگشت پرشتاب در تولید غذا

Kurzweil Discusses 15 Years of Secular Stagnation

کرزوایل، پانزده سال رکود مدوام را بحث می کند

Agriculture is not the way for Iran to compete in global economy (only in Persian)

کشاورزی، راه رقابت ایران در اقتصاد گلوبال نیست

A Big Problem of Futurists (Only in Persian)

مشکل بزرگ آینده نگرها

Workless Society or New Jobs

جامعه بدون کار یا مشاغل تازه

Mr. Piketty, Winner-Take-All is the Problem

آقای پیکتی، اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند مسأله است

A Theory of Uniqueness Value

یک تئوری ارزش ویژه

Abundance is Justice

فراوانی عدالت است

Philosophy

 

فلسفه

 

A Philosophical Reflection: Rationalism and Futurism (Only in Persian)

تأملی فلسفی: خردگرائی و آینده نگری-ویرایش دوم

Wakefulness and Enlightenment

بیدار اندیشی و روشن بینی

The God and Us -Second Edition

خدا و ما -ویرایش دوم

Philosophy of Science In 20th Century (Only in Persian)

فلسفه علم در قرن بيستم-ويرايش سوم

Futurism and Aristotle's Pluralism

آینده نگری و پلورالیسم ارسطو

Descartes and Laity

دکارت و لائیکات

Spinoza's Refutation of Teleology

اسپینوزا در رد علت غائی

Leibniz's Monads and Javadi's CPH

مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی

Pluralism and Russell's Logical Atomism

پلورالیسم و اتمیسم منطقی راسل

Pluralism in the Western Thought

پلورالیسم در اندیشه غرب-کثرت گرائی

Marxist Thought & Monism

اندیشه مارکسیستی و مونیسم-یکتاگرائی

Marxism and Futurism

مارکسیسم و آینده نگری

Useless Discussions about Neoliberalism and New Left (Only in Persian)

بحثهای بیفایده درباره نئولیبرالیسم و چپ نو

A Conversation with Kurzweil about Self-consciousness

گفتگویی با ری کرزوایل در مورد خودآگاهی

A Note about Hawking's Beginning of Time

یادداشتی درباره آغاز زمان هاوکینگ

Worldview of a Smart Monkey

جهان بینی میمونی هوشمند

Evolution of Plants Solves CO2 not Anti-GMO

تکامل گیاهان راه حل دی اکسید کرین است و نه ضدیت با جی ام او

Why Gene Therapy is Not Making Progress and a Solution

چرا "جین تراپی" پیشرفت نمی کند و یک راه حل

Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization

ابزار هوشمند: شالوده تمدن جدید

Two Paths beyond Singularity

دو راه در فراسوی نقطه انفصالی

Singularity Topics with Kurzweil's Comments

مباحث سینگولاریته با کامنت های کرزوایل

New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book

واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک

Why I Believe Life did not Originate on Earth

چرا معتقدم حیات در کره زمین بوجود نیامده است

Beyond Matter: Realm of Religion or Science

فراسوی ماده: عرصه مذهب یا علم

 

 

Iranscope

 

Iranscope Search جستجوگر ایرانسکوپ

 

 

Futurist Iran Book: Futurism vs Terrorism

دانلد موبایل

Futurist Iran- mobile‑-  ايران آينده نگر- موبايل

Futurist Iran Book-Persian Version

https

https